Kompetente for morgendagen

På hver sin kant av Gamlegrendåsen finner vi Langekjenntunet og Mormors Have barnehager. De arbeider etter en felles verdiplattform som har som mål å gi barna et positivt syn på seg selv og andre, gjennom sosialt fellesskap på tvers av alder, kultur og bakgrunn.

—Vi gjør barna klare og kompetente for morgendagen og legger til rette for erfaringer som er nødvendige å ha med seg videre i livet, forteller Ellen Popperud, pedagogisk leder ved Langekjenntunet barnehage.

—Verdiplattformen og grunntanken i denne ligger hele tiden i bakhodet og «surrer». Dette sørger for at de voksne legger best mulig til rette for barnas lek og læring hele dagen. Det er viktig at barna blir tatt på alvor og anerkjennes for hvem de er.

Basebarnehager
I motsetning til mange andre barnehager er Langekjenntunet og Mormors Have organisert etter en baseløsning. Barnehagene er organisert som en åpen arena der barn på tvers av alder kan møte hverandre i lek.
—På denne måten lærer barna seg å omgås og samhandle med andre i forskjellig alder og utvikling fra dem selv, forteller Anita Aannestad Kråkemo, pedagogisk leder ved Mormors Have.

—De eldste barna er rollemodeller og hjelper de yngste i for eksempel lek og påkledning. Alle har en venn å leke med, og har mulighet for relasjoner på tvers av alder. Baseløsningen sikrer også at vi har mulighet for å være spontane i hverdagen. Det er stor mulighet til å fange opp barnas ønsker og innspill, slik at de også får medvirke i sin hverdag. Vi er et helt hus der alle voksne har ansvar for alle barna i barnehagen, smiler Ellen.

Spontan læring og sosiale ferdigheter
—Å tilrettelegge for utvikling av barnas sosiale ferdigheter og kompetanse er den aller viktigste jobben vi som ansatte gjør i barnehagen. Derfor går dette igjen som en rød tråd både hos personalet, i verdiplattformen og i organiseringen av barnehagene.

— For eksempel å kunne vente på tur, vise empati, trygghet og selvhevdelse i samspill med andre, sier Anita.

—I barnehagen har vi forskjellige aktivitets- og læringsrom som barna fritt kan velge å gå til uten stor grad av organisering. Her oppstår det spontan læring mellom barn i forskjellige aldere.

Også de voksne nyter stor grad av valgfrihet med en slik organisering. Baseløsningen medfører at de ansatte har mulighet til å være spontane i hverdagen. De kan ta noen barn ut med ut på tur eller en sanseopplevelse i nærområdet, selv om det i utgangspunktet ikke var planlagt. 

Frihet og ansvar
Når barna gjør valg av aktivitet er det viktig at de også lærer seg å ta konsekvenser av valgene sine. Vi legger vekt på at barna er med på å finne frem og rydde vekk aktiviteten for å gjøre den helhetlig, forteller Ellen.

—Barna er også med på å lage sine egne regler og grenser. På den måten vil de lettere forstå og tilpasse seg fellesskapet.

Til tross for at både barn og voksne har stor grad av valgfrihet er det likevel viktig med en fast dagsrytme og struktur i hverdagen. Dette er med på å skape en sikker, trygg og forutsigbar hverdag for barna.

Vi har blant annet faste tider for aktiviteter i aldersinndelte grupper.
—For eksempel «Bjørnegruppa» lærer de eldste barna å være forbilder og å samarbeide med andre. Vi ser at det bidrar til stor grad av mestringsfølelse å kunne hjelpe andre, sier Anita

Godt arbeidsmiljø
Humor og latter sitter løst blant de ansatte i Mormors Have.
—Vi har en daglig leder som engasjerer seg, er tilstede og ser både barn og voksne. I tillegg mener jeg at jeg er privilegert som får muligheten, ansvaret og æren til å hjelpe foreldrene med utviklingen av nettopp deres barn, forteller Anita ved Mormors Have.

—I tillegg har vi en eier som anerkjenner kompetansen vår, og er opptatt av kompetanseheving, barnas beste og faglig utvikling blant de ansatte.

—Det er en fantastisk arbeidsplass der vi får mulighet for egenutvikling, å kunne påvirke egen hverdag. Dette bidrar til stort engasjement og eierskap til barnehagen. Helt unikt, forteller Ellen fra Langekjenntunet.

Les mer om våre verdier her.